» » » თემატური გეგმა. VII კლასი. გაძლიერებული სწავლება

 

თემატური გეგმა. VII კლასი. გაძლიერებული სწავლება

ნახვა: 1821

  

 

        Temebis CamonaTvali

დრო

1.

Mmeeqvse  klasis  ZiriTadi sakiTxebis  gameoreba

 

2.

საკონტროლო  წერა №1

 

3.

.არითმეტიკული მოქმედებები ნატურალურ რიცხვებზე. ნატურალური რიცხვის დაშლა მარტივ მამრავლებად. დაშლის ერთადერთობა (არითმეტიკის ძირითადი თეორემა)

 

4.

naSTiani gayofa და  მისი თვისებები

          თეორიული              ამოცანები

 

5.

რამდენიმე მთელი რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფისა და უმცირესი საერთო ჯერადის პოვნა. ევკლიდეს ალგორითმი

 

 

6.

 გაყოფადობის ნიშნები და მათი კავშირი პოზიციურ სისტემასთან.

 

 

7.

არითმეტიკული მოქმედებები მთელ რიცხვებზე.

 

 

8.

საკონტროლო  წერა № 2

 

9.

რაციონალური რიცხვების წარმოდგენა წილადებისა და ათწილადების სახით. არითმე-ტიკული მოქმედებები რაციონალურ რიცხვებზე.

 

10.

რიცხვების შედარება და არითმეტიკული მოქმედებების შედეგის შეფასება.

 

11

რიცხვითი გამოსახულებები, მოქმედებათა თანმიმდევრობა რიცხვით გამოსახულებებში, არითმეტიკულ მოქმედებათა თვისებები.

 

 

12

ნამდვილი რიცხვის გამოსახვა რიცხვით ღერძზე. წერტილის კოორდინატი,

 

13.

რიცხვითი შუალედები.

 

14

მოდულის ძირითადი თვისებები და მისი გეომეტრიული აზრი.

 

15

საკონტროლო  წერა №3

 

16

პროპორციის თვისებები, პროპორციის უცნობი წევრის პოვნა, რიცხვის დაყოფა მოცემული შეფარდებით

 

17

სიდიდეებს შორის პირდაპირპროპორციული და უკუპროპორციული დამოკიდებულება.

 

18

რიცხვის პროცენტისა და ნაწილის პოვნა. რიცხვის პოვნა. მისი პროცენტით ან ნაწილით, რიცხვის ჩაწერა პროცენტის სახით.

 

 

19.

ფასდაკლება/ფასის გაზრდა (თანმიმდევრობითი და ერთჯერადი ფასდაკ-ლებების/ფასების ზრდის ერთმანეთთან შედარება)და მარტივი ხარჯთაღრიცხვა.

 

 

 

20.

ხარისხი ნატურალური მაჩვენებლით, ნამრავლის,

ფარდობისა და ხარისხის ახარისხება. ტოლფუძიანი ხარისხების ნამრავლი და შეფარდება.

 

 

 

21.

ნაშთიანი გაყოფა მთელ  რიცხვებში. ნაშთთა კლასები. ნაშთთა არითმეტიკა (ჯამი და ნამრავლი). ნაშთის კავშირი გაყოფადობის ნიშნებთან.

 

22.

ბოლო ციფრის არითმეტიკა.

 

23.

სიმრავლე,ქვესიმრავლე, ორი სიმრავლის ტოლობა, ცარიელი სიმრავლე.

 

24.

ელემენტარულიოპერაციები სიმრავლეებზე: სიმრავლეთა გაერთიანება, თანაკვეთა, სხვაობა, სიმრავლის დამატება.

 

25.

საკონტროლო  წერა  №4

 

26.

ერთწევრი  და მრავალწევრი ერთწევრების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა.

 

27.

მრავალწევრის მამრავლებად დაშლა. შემოკლებული გამრავლების ფორმულები.

 

28.

წერტილის კოორდინატები. ნამდვილ რიცხვთა წყვილის  გამოსახვა საკოორდინატო სიბრტყეზე.

 

 

29.

წრფივი ერთუცნობიანი განტოლება. ტოლფასი განტოლებები. წრფივი ერთუცნობიანი განტოლების გამოკვლევა.

 

31.

წრფივი ერთუცნობიანი განტოლება პარამეტრით.

 

32.

მოდულის შემცველ წრფივ განტოლებათა ამოხსნა.

 

33.

დიოფანტესა და სხვა განტოლებების ამოხსნა მთელ რიცხვებში.

 

34.

ამოცანების ამოხსნა განტოლების შედგენით.

 

 

35.

საკონტროლო წერა №  5

 

36.

ფუნქციის მოცემა ცხრილის, ფორმულისა და გრაფიკის საშუალებით. ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა არგუმენტის მოცემული მნიშვნელობისათვის.

 

37.

წრფივ ფუნქციათა გრაფიკების მდებარეობა საკოორდინატო ღერძებისა და ერთმანეთის მიმართ.

 

38.

მოდულის შემცველი წრფივი ფუნქციის გრაფიკი.

 

39.

საკონტროლო წერა №  6უკან წინ

კატეგორია: სკოლა - გაძლიერებული / VII კლასი

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.